Internationell nivå

Det är viktigt att förenklingsarbetet pågår även på EU-nivå eftersom en stor del av den svenska lagstiftningen har sitt ursprung därifrån. Dessutom är det viktigt att diskutera och utbyta erfarenheter med andra länder.

På EU — nivå har kommissionen lanserat en strategi för regelförenkling som består av tre delar:

  • Stödja design och verktyg med fokus på regelförenkling, konsekvensutredningar och administrativa kostnader
  • Arbeta i nära samarbete med medlemsstaterna för att säkerställa att regelförenklingsarbetet tillämpas på ett liknande sätt inom EU
  • Förstärka en konstruktiv dialog mellan intressenter och regelgivare på EU — nivå och nationell nivå

Läs mer om kommissionens regelförenklingsarbete härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbete som pågår

Kommission tillsatte 2006 en grupp kallad High Level Group of National Regulatory Experts som ska ge råd till kommissionen i regelförenklingsfrågor. Gruppen består av nationella experter utsedda av kommissionen på förslag från medlemsstaterna och möts 2 gånger per år.

Läs mer om High Level Group of National Regulatory Experts härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inom ramen för kommissionens arbete att reducera administrativa kostnader med 25 procent till 2012 tillsattes 2007 en grupp kallad High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens. Gruppen inkluderar representanter från branschorganisationer, miljö — och konsumentorganisation och möts flera gånger per år. De ska ge råd till kommissionen avseende mätningar av de administrativa kostnaderna.

Läs mer om High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inom ramen för kommissionens arbete att reducerade administrativa kostnader finns också ett nätverk kallat SPOC. De stödjer kommissionens mätarbete och sammanträder varje halvår. Tillväxtverket deltar på dessa möten.

Inom ramen för kommissionens uppföljningsarbete har kommission sjösatt ett program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit). Refit är ett uttryck för kommissionens åtagande att skapa ett enkelt, tydligt, stabilt och förutsägbart regelverk för företag, arbetstagare och privatpersoner.

Läs mer om Refit länk till annan webbplatshärlänk till annan webbplats

På EU — nivå finns också ett nätverk kallat Standard Cost Model (SCM) Network som skapades 2003 av olika europeiska länder. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och dela med sig kunskap och verktyg som kan stärka regelförenklingsarbetet. Möten äger rum 2 gånger per år och Tillväxtverket är en del av nätverkets sekretariat.

Läs mer om Standard Cost Model Network härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På internationell nivå arbetar OECD med att hjälpa till att bygga och stärka regelförenklingsarbetet. De ser det som en plattform för att hjälpa länder med verktyg, institutioner och lära sig av varandras erfarenheter. De gör också utvärderingar av olika länders regelförenklingsarbete

Läs mer om OECD:s arbete härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OECD har bland annat tagit fram en rekommendation för reformering av regler och regelsystem. Rekommendationen innebär bland annat att alla regelkostnader för företag, både direkta och indirekta, ska övervägas i konsekvensutredningar till nya regler. Dessutom ska samråd ske med berörda marknadsaktörer varje gång nya företagsregler ska utformas.

Rekommendationen "the Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance" finns att läsa här.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad

24 juni 2014

Innehålls­ansvarig
Webbredaktionen
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Sök