Tillgängligheten hos kommunen är viktig

Jeanette Bohman driver Skivarps Gästgivaregård utanför Skurup. Hon tycker att förenkling för företag inte bara handlar om att minska administrationen utan också om att ge företag förutsättningar att leva efter reglerna.

Lagar stiftas ofta utifrån stora företags förutsättningar och det finns ingen medvetenhet om de konsekvenser lagstiftningen får för små företag. De små företagen har ofta inte lika stora resurser till sin hjälp när lagstiftningen ska efterlevas. Det är svårt att hålla sig uppdaterad på förändringar i lagstiftningen, tycker Jeanette. Det skapar en osäkerhet och det finns sällan stöd i form av handböcker, checklistor eller någon att fråga på kommunen. Tillgängligheten till myndigheter och kommuner är viktig och därför föreslår Jeanette att det vore bra om fler kommuner inför så kallade företagslotsar som hjälper företagen att hitta rätt i kontakterna med kommunen.

Lagen tolkas olika

Enligt Jeanette tolkas lagstiftningen dessutom ofta olika mellan kommuner och av enskilda tjänstemän. Ett exempel är att det finns en stor godtycklighet när det gäller tillsyn, inspektioner och kontroller. Ibland betalar man också tillsynsavgifter men får inga inspektioner.

Statistik irriterande

Något som också skapar irritation är de statistiska undersökningar hennes företag är tvungen att medverka i. I vissa fall är det svårt att få fram den information som efterfrågas och rapporteringstiden är kort. Jeanette tycker det vore bra om antalet statistikuppgifter begränsades och att tidpunkten för inrapportering anpassades till företagens bästa.

Om Skivarps gästgivargård

  • Skivarps Gästgivaregård är ett familjeägt företag som startades 2003. Gården har anor från 1600- talet och ligger i Skurups kommun.
  • Företaget bedriver hotell, restaurang, konferens och en butik.
  • Företaget omsätter cirka 2, 5 miljoner.

Senast uppdaterad

4 april 2012

Innehålls­ansvarig
Webbredaktionen
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Sök